Stòras na Gàidhlig

test

Tha Foghlam Alba ag amas air a bhith a’ toirt na Gàidhlig air adhart mar làn phàirt de fhoghlam na h-Alba. Tro Stòras na Gàidhlig ghèibh luchd-gnìomh fiosrachadh agus taic.

A cur taic ri Gàidhlig

An taobh a-staigh a’ Phrògraim-taic Chuimsichte, tha obair LTS co-cheangailte ri Gàidhlig cuimsichte air prìomhachas Riaghaltas na h-Alba a thaobh adhartachadh a’ chànain ‘s a’ chultair agus a’ meudachadh na h-àireamh de luchd-labhairt na Gàidhlig.

Plana Gàidhlig

Tha Foghlam Alba air Phlana Gàidhlig aca fhoillseachadh, ’s e air a dhealbh gus taic a chur ri adhartachadh a’ chànain ann am foghlam air feadh Alba.

Stuthan-taic Gàidhlig

Tha measgachadh de stuthan-taic ri fhaotainn gu h-ìosal. Gheibh sibh stuthan airson cuideachadh le teagasg, stuthan airson sgoilearan agus ceanglaichean a tha sinn a' smaointinn a bhios feumail.

Innealan taic airson luchd-gnìomh

An seo gheibh sibh tòrr rudan a tha feumail mar cheanglaichean gu An Dearbhair, OpenOffice 3.01 agus briathrachas feumail. 

Co-fhaclair Gàidhlig

Làraich-lìn Foghlam Alba

Tuilleadh air roinnean a churraicealam.

Other websites

  • Languages without Limits

    Languages without Limits gives useful advice on supporting learners who need assistance with their learning.

  • Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig

    Stòrlann provides resources for Gaelic Learner and Medium Education as well as resources for the development of Gaelic language and culture as part of Scotland’s identity.

  • LearnGaelic

    LearnGaelic.net is a one-stop website to access support in learning Gaelic.