Stòras na Gàidhlig

test

Tha Foghlam Alba ag amas air a bhith a’ toirt na Gàidhlig air adhart mar làn phàirt de fhoghlam na h-Alba. Tro Stòras na Gàidhlig ghèibh luchd-gnìomh fiosrachadh agus taic.

This website gives information on Gaelic Education. Gaelic Education comprises of Gaelic Medium Education (GME), Gaelic Learner Education (GLE) and Learning about Gaelic Language and Culture as part of Scotland’s identity (LAGLC).

Fiosrachadh Ùr mun Ghàidhlig/Briefings on Gaelic Education

Newsletters designed to provide an update of our support for Gaelic Medium and Learner Education as well as learning about Gaelic as part of Scotland’s identity.

Plana Gàidhlig

Tha Foghlam Alba air Phlana Gàidhlig aca fhoillseachadh, ’s e air a dhealbh gus taic a chur ri adhartachadh a’ chànain ann am foghlam air feadh Alba.

Stuthan-taic Gàidhlig

Tha measgachadh de stuthan-taic ri fhaotainn gu h-ìosal. Gheibh sibh stuthan airson cuideachadh le teagasg, stuthan airson sgoilearan agus ceanglaichean a tha sinn a' smaointinn a bhios feumail.

Innealan taic airson luchd-gnìomh (ICT Resources)

An seo gheibh sibh tòrr rudan a tha feumail mar cheanglaichean gu An Dearbhair, OpenOffice 3.01 agus briathrachas feumail. New: Microsoft Spellchecker for Gaelic

Key support

 • Advice on a 1+2 Approach/ Comhairle mu Mhodh-obrach 1+2

  This resource describes the role of Gaelic Education 3-18 in 'Language Learning in Scotland: A 1+2 Approach'. (Gaelic version)

 • Gaelic Education: Building on the successes, addressing the barriers

  Girls writing in class

  This report is based on evidence from inspections in Gaelic education that have taken place over the period 2006 to 2011 and from interviews with key players involved in the development of Gaelic education.

 • Gaelic (Learners)

  This work-in-progress resource outlines significant aspects of learning and describes what breadth, challenge and application look like to support practitioners in assessing learners’ progress in Gaelic (learners).

 • Literacy and Gàidhlig

  This resource is a work in progress which outlines significant aspects of learning and describes what breadth, challenge and application look like to support practitioners in assessing learners’ progress in literacy and Gàidhlig.

Co-fhaclair Gàidhlig

Other websites

 • Languages without Limits

  Languages without Limits gives useful advice on supporting learners who need assistance with their learning.

 • Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig

  Stòrlann provides resources for Gaelic Learner and Medium Education as well as resources for the development of Gaelic language and culture as part of Scotland’s identity.

 • LearnGaelic

  LearnGaelic.net is a one-stop website to access support in learning Gaelic.